HOME
De stichting
L en H Tempelman
Map
Ndlovu Med Centre
Projecten...
Behoeften…
Pijnbestrijding
Dent Care Project
Waterputten
Nappy Factory
Hairsalon
Sponsormogelijkhed
Sponsors
Bezoeken projecten
Foto’s
Contact
Laatste nieuws

Ngwenya Community Dental
Care Project (NCDCP)
 
Samenvatting:

Ngwenya betekent: ‘Krokodil’ in het Zulu en is het symbool voor het preventief tandheel-kundig project Ngwenya Community Dental Care Program (NCDCP)  met het accent op voorlichting en behandeling van schoolkinderen in Elandsdoorn in de regio Moutse, provincie Mpumalanga, Zuid-Afrika. Elandsdoorn is een township van ongeveer 160.000 mensen zonder adequate tandheelkundige zorg.

Stichting Ngwenya is de Nederlandse tak van NCDCP die tot op de dag van vandaag de Nederlandse tandartsen en hulpkrachten voor dit project uitzendt, het NCDCP aanstuurt en in stand houdt.

De Stichting Zorg voor Elandsdoorn  spant zich in om dit project uit bouwen tot een structurele, zich zelf in stand houdende activiteit.

De tandheelkundige zorg wordt nu voornamelijk door Nederlandse tandartsen geboden. Dit zou steeds meer overgenomen moeten worden door lokaal opgeleide mensen. Het is wenselijk dat personeel uit eigen regio wordt opgeleid. Zij moeten t.z.t. adequate zorg en de daarbij behorende organisatie kunnen leveren. Inkomsten moeten uiteindelijk uit de lokale economie worden gegenereerd.

Om na een periode van 8 jaar het project zichzelf kostendekkend in stand te laten houden is over deze periode een totaal bedrag van € 260.000 nodig.

Doelen:

Stichting Ngwenya

 • vraagt Nederlandse tandartsen, mondhygiënisten en hulpkrachten een paar weken van hun tijd te besteden aan het werken in het project: tandheelkundige hulp bieden aan schoolkinderen in het township Elandsdoorn,
 • donateurs te werven om de lopende kosten zoals salarissen van de Zuid Afrikaanse hulpkrachten te kunnen dragen.

De Stichting Zorg voor Elandsdoorn wil binnen 8 jaar het “Ngwenya Community Dental Care Program” financieel onafhankelijk maken door

 • het opleiden van een Zuid-Afrikaanse tandarts,
 • het project een onafhankelijke economische gezonde basis te bieden.

Achtergrond:

In de township Elandsdoorn met ca. 160.000 inwoners, zo’n twee uur rijden ten oosten van de Zuid-Afrikaanse stad Johannesburg, staat het Ndlovu Medical Centre bekend als de kliniek, die Hugo Tempelman samen met zijn echtgenote Liesje daar in 1994 eigenhandig bouwde. Zij namen  een tweede hypotheek op hun huis, kochten 40.000 stenen en gingen aan de slag met de mensen uit de omgeving. Daarvoor was Tempelman als arts werkzaam geweest in een Zuid-Afrikaans staatsziekenhuis. In het Ndlovu Medical Centre worden momenteel dagelijks ruim 200 patiënten behandeld door een staf van zeven artsen en 29 verpleegkundigen.

Het HIV-virus en de tuberkelbacil vormen niet alleen de rode draad in deze kliniek, waar 60% van de patiënten besmet is of inmiddels aan aids lijdt.  Tempelman creëerde naast de kliniek in Elandsdoorn een locale middenstand. Het begon met een bakkerij, een loodgieter, een radiostation, een postagentschap en een landbouwproject, waarbij hij huisvrouwen groentes en fruit leerde verbouwen. Later realiseerde hij met (financiële) hulp van de zanger Herman van Veen een kraamkliniek. Inmiddels werken er ruim 220 mensen in allerlei projecten.

Het Ngwenya Community Dental Care Program is in 2003 van start gegaan. Van enige structurele tandheelkundige zorg was voor die tijd in het gebied geen sprake.

Tot 1999 was een Zuid Afrikaanse tandarts parttime werkzaam in het Ndlovu Medical Centre. Hij kon alleen met mate curatief werken en kwam aan preventieve tandheelkunde geheel niet toe.

Het is daarom dat de stichting Ngwenya is opgericht door een gezamenlijk initiatief van tandarts Bob Nellensteijn uit Schoonheten (NL) en Hugo Tempelman van het Ndlovu Medical Centre.  Doel was het opzetten en in standhouden van tandheelkundige zorg voor schoolkinderen in Elandsdoorn. Dit project is van start gegaan met een tandheelkundige dienst die voorlichting, onderzoek en behandeling van tandheelkundige aandoeningen levert. Deze service wordt verzorgd door een Dental Team dat op reguliere basis de scholen bezoekt met een mobiele Dental Truck, voorzien van een tandheelkundige unit. Deze truck wordt momenteel bemand door Zuid Afrikaans personeel en Nederlandse vrijwilligers: tandartsen, mondhygiënisten en assistenten. Zij werken steeds voor een periode van minimaal 2 weken voor het project. De standplaats van de Dental Truck en uitvalsbasis voor het NCDCP is het Ndlovu Medical Centre.

Knelpunten/wensen  

 • De salarissen van het Zuid Afrikaanse personeel en de structurele kosten worden momenteel onvoldoende gedekt door inkomsten. Het betreft kosten gerelateerd aan preventie, administratie, onderhoud, vervanging van apparatuur, instrumentarium, tandheelkundige c.q.  verbruiksmaterialen en vervoer. De oplopende tekorten werden ten koste van Ndlovu Medical Centre gecompenseerd. Zij hebben het geld echter zelf hard nodig.
 • De Dental Truck is niet continu bemand. Er is behoefte aan meer continuïteit. De Nederlandse inbreng moet hierbij in de loop van de tijd door lokaal opgeleid personeel aangevuld worden.
 • Tevens wordt er in de toekomst gestreefd naar een tandheelkundige eerste hulp voorziening welke gehuisvest zal zijn op het terrein van Ndlovu Medical Centre.

Hoofddoel

Het belangrijkste doel van de Stichting Zorg voor Elandsdoorn is om binnen 8 jaar het “Ngwenya Community Dental Care Program” financieel onafhankelijk maken door het opleiden van een Zuid-Afrikaanse tandarts en Zuid-Afrikaans hulppersoneel en het project een economische gezonde basis te bieden.

Ontwerp:

Het plan is om uiteindelijk het Ndlovu Community Dental Care Project autonoom te maken. Het  is de bedoeling om een lokaal persoon (m/v) een studiebeurs te geven aan de universiteit van Pretoria met als voorwaarde dat hij of zij voor een nader nog contractueel vast te stellen tijdsduur na de opleiding nog aan blijft als Community tandarts.  Naast de jeugdtandheelkundige zorg moet hij/zij ook commerciële tandheelkunde gaan uitvoeren, waardoor het project kostendekkend gaat worden.

Onder verantwoordelijkheid van een vaste tandarts kunnen niet alleen Nederlandse  en Zuid-Afrikaanse  studenten tandheelkunde (Universiteit Pretoria, afdeling Community Dentistry, prof. Flip van Wijk), maar ook mondhygiënisten, assisterende en tandtechniekers in opleiding in het project ingezet worden.

Tijdspad:

8 jaar door gaan met het financieren van Ngwenya Community Dental Care Program.

Bij aanvang student tandheelkunde contracteren en voor max. 6 jaar financieren.

Na ca. 8 jaar moet het geheel kostendekkend zijn en moet de tandarts het geheel over kunnen nemen.

Financiën:

FASE 1: 5 jaar

Uitgaven:

Doorfinancieren van de NCDCP, Dental Truck, etc :       5 x  €  16.000,--            =  €      80.000,--

Opleiding tandarts:                                                          5 x  €  15.000,--            =  €      75.000,--

Onvoorzien (bijv. een extra studiejaar)                                                                   =  €      32.000,--

Hulp bij de oprichting van een vaste praktijk                                                          =  €      25.000,--

Subtotaal:                                                                                                            =  €      212.000

FASE 2: 3 jaar

Uitgaven:

Doorfinancieren van de NCDCP, Dental Truck, etc :       3 x  €  16.000,--            =  €      48.000,--

Totaal benodigd in 8 jaar: € 260.000,--

Evaluatie en criteria:

 • Het vinden van jaarlijks gemiddelde inkomsten gedurende 8 jaar van € 32.500.
 • NCDCP voorziet jaarlijks in een goed onderbouwde begroting.
 • NCDCP voorziet jaarlijks en halfjaarlijks in een simpel maar adequaat algemeen en financieel verslag.
 • De accountant van Stichting Ngwenya verzorgt jaarlijks een verslag wat tevens naar de Belastingdienst wordt verzonden i.v.m. de aftrekbaarheid van de gedane giften.
 • Opzetten simpele adequate administratie/verslaglegging waarin de in- en output, waaronder de productie, gemonitored wordt.
 • In 2008 start een Student tandheelkunde aan de Universiteit van Pretoria, of Witwatersrand, met een degelijk contract en afgeronde financiering.
 • Jaarlijkse rapportage studievoortgang door student aan stichtingen Zorg voor Elandsdoorn en Ngwenya
 • Een financieel gezonde situatie en adequate voorgang van de opleiding tot tandarts zullen belangrijke criteria zijn om jaarlijks tot continuering van het project te besluiten
 • De besturen van de stichtingen Zorg voor Elandsdoorn en Ngwenya zullen gezamenlijk deze evaluatie en besluitvorming verrichten

Rapportage en informatie:

De stichtingen NGWENYA en Zorg voor Elandsdoorn verzorgen jaarlijks een rapportage aan de donateurs. Via de websites van NGWENYA (www.ngwenya.nl) en Zorg voor  Elandsdoorn (www.helpelandsdoorn.com) kunnen donateurs en andere geïnteresseerden zich van de ontwikkelingen op de hoogte houden.

Organisaties:

Stichting Ngwenya

Schoonhetenseweg 64, 8111 PV Schoonheten

Bob Nellensteijn, tandarts

Prof. Hugo Tempelman, arts

E-mail: info@ngwenya.nl

Website Ngwenya: www.ngwenya.nl

Stichting Zorg voor Elandsdoorn

Bestuur:

J.P.M. Blaauwhof, directeur Occure BV

Dr A. P. Wolff, anaesthesioloog

J.E. van der Staaij, IC-verpleegkundige

Seminarielaan 17, 4741 DL, Hoeven.

Email: info@helpelandsdoorn.com

Website: www.helpelandsdoorn.com

Zorg voor Elandsdoorn; Hoeven; bankrekening: IBAN (NL90ABNA0971391084) en BIC (ABNANL2A)  |  info@helpelandsdoorn.com